Úřední deska

Střední škola, Odry, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

p

IČ: 00577910,
Datová schránka: 6whmybg
Bankovní spojení: KB Odry, č.ú.13936-801/0100

Telefon/fax:
+420 556 730 171

Adresa:
Střední škola Odry,
Sokolovská 647/1,
742 35 Odry

ÚŘEDNÍ DESKA

1. Oficiální název školy:

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

2.GDPR 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

I. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
II. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

 • poskytuje střední vzdělání s výučním listem,
 • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
 • vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností,
 • zabezpečuje ubytování žáků

Mgr. Jana Kellnerová – ředitelka školy (tel. 556 730 172)

Mgr. Veronika Dubovská – zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně (tel.556 731 613)

Bc. Daniela Beňová – vedoucí ekonomka školy (tel. 556 719 102)

Organizační struktura

 • viz organizační schéma

4. Sídlo školy: Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

Teoretická výuka

1/ 742 35 Odry, Sokolovská 2/435
2/ 742 35 Odry, Slunečná 2/173
3/ 749 01 Vítkov, Opavská 22

Odloučená pracoviště odborného výcviku

4/ 742 21 Kopřivnice, Husova 1162
5/ 741 01 Nový Jičín, Tyršova 13/830
6/ 742 35 Odry, Komenského 517/2
7/ 749 01 Vítkov, Podhradí 2066
8/ 749 01 Vítkov, Oderská 2

5. Telefon

 • Ředitelství – Odry, Sokolovská 647/1 – 556 730 171

6. Fax

 • Ředitelství: 556 730 171

7. E-mail

8. Webové stránky

 • www.ssodry.cz

9. IČO

 • 00577910

10. Seznam 3 letých oborů s výučním listem

 • 69-51- H/01 Kadeřník
 • 69-53- H/01 Rekondiční a sportovní masér
 • 23-68- H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
 • 65-51- H/01 Kuchař-číšník

11. Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů (denní i dálkové)

 • 64-41- L/51 Podnikání

Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhoduje o:

 • všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
 • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka nebo studenta,
 • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem nebo zřizovatelem,
 • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,
 • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
 • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
 • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného zřizovatelem.

Ředitelka školy dále rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících,
 • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
 • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7, § 97 odst. 8,
 • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
 • uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
 • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu ředitelky školy.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (na sekretariátu školy) v pracovní dny, vyjma školních prázdnin, v době 7-15 hodin.

Barbora Matůšů – pracovnice určená k poskytování informací a pověřená přijímáním stížností, podnětů a oznámení

Elektronickou poštou lze podat žádost:
– zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@ssodry.cz

Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

 • podávají se písemně poštou na adresu školy nebo ústně na sekretariátu školy, zástupkyni ředitelky, vedoucím pracovníkům odloučených pracovišť nebo ostatním pedag. pracovníkům,
 • škola vyřizuje stížnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání, ve stejné lhůtě jsou vyřizovány petice.

Pracovní příležitosti

VYCHOVATELKA DOMOV MLÁDEŽE

Střední škola Odry, p.o., Sokolovská 647/1, Odry příjme od 1.1.2022 vychovatelku do domova mládeže. Jen odpolední směny.  Místo výkonu práce Odry. Nabízíme pracovní úvazek na dobu určitou, pracovní zařazení dle platných tarifů. Požadujeme odpovídající kvalifikaci, komunikativnost a obětavý přístup. Výhody: příspěvek na rekreaci, odměny, práci v příjemném kolektivu. Bližší informace podá Mgr. Jana Kellnerová na tel.: 737900830. V případě zájmu zašlete svůj životopis na mail: jana.kellnerova@ssodry.cz

 

Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
 • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
 • Zákon č. 343/1992 Sb., novela zákona o archivnictví
 • Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagog.pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
 • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Zásady vztahů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU