Úřední deska

Střední škola, Odry, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje

p

IČ: 00577910,
Datová schránka: 6whmybg
Bankovní spojení: KB Odry, č.ú.13936-801/0100

Telefon/fax:
+420 556 730 171

Adresa:
Střední škola Odry,
Sokolovská 647/1,
742 35 Odry

ÚŘEDNÍ DESKA

1. Oficiální název školy:

Střední škola, Odry, příspěvková organizace

2.GDPR 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy

I. Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů.
II. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu:

  • poskytuje střední vzdělání s výučním listem,
  • poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou,
  • vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností,
  • zabezpečuje ubytování žáků

Mgr. Jana Kellnerová – ředitelka školy (tel. 556 730 172)

Mgr. Veronika Dubovská – zástupkyně ředitelky školy a výchovná poradkyně (tel.556 731 613)

Bc. Daniela Beňová – vedoucí ekonomka školy (tel. 556 719 102)

Organizační struktura

  • viz organizační schéma

4. Sídlo školy: Sokolovská 647/1, 742 35 Odry

Teoretická výuka

1/ 742 35 Odry, Sokolovská 2/435
2/ 742 35 Odry, Slunečná 2/173
3/ 749 01 Vítkov, Opavská 22

Odloučená pracoviště odborného výcviku

4/ 742 21 Kopřivnice, Husova 1162
5/ 741 01 Nový Jičín, Tyršova 13/830
6/ 742 35 Odry, Komenského 517/2
7/ 749 01 Vítkov, Podhradí 2066

8/ 743 01 Bílovec, Sokolovská 910/4

5. Telefon

  • Ředitelství – Odry, Sokolovská 647/1 – 556 730 171

6. Fax

  • Ředitelství: 556 730 171

7. E-mail

8. Webové stránky

  • www.ssodry.cz

9. IČO

  • 00577910

10. Seznam 3 letých oborů s výučním listem

  • 69-51- H/01 Kadeřník
  • 69-53- H/01 Rekondiční a sportovní masér
  • 23-68- H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
  • 65-51- H/01 Kuchař-číšník

11. Nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů

  • 64-41- L/51 Podnikání

Ředitelka školy na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) rozhoduje o:

  • všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
  • odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
  • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
  • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
  • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady,
  • zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka nebo studenta,
  • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem nebo zřizovatelem,
  • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení,
  • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy,
  • odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
  • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného zřizovatelem.

Ředitelka školy dále rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy:

  • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
  • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících,
  • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
  • opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst. 6, § 66 odst. 7, § 97 odst. 8,
  • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4,
  • uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
  • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

Žádosti o informace:

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu školy nebo na sekretariátu ředitelky školy.

Ústně lze podat žádost:

  • telefonicky
  • osobně (na sekretariátu školy) v pracovní dny, vyjma školních prázdnin, v době 7-15 hodin.

Bc. Lucie Matysková – pracovnice určená k poskytování informací a pověřená přijímáním stížností, podnětů a oznámení

Elektronickou poštou lze podat žádost:
– zasláním písemné žádosti na e-mailovou adresu info@ssodry.cz

Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

  • podávají se písemně poštou na adresu školy nebo ústně na sekretariátu školy, zástupkyni ředitelky, vedoucím pracovníkům odloučených pracovišť nebo ostatním pedag. pracovníkům,
  • škola vyřizuje stížnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání, ve stejné lhůtě jsou vyřizovány petice.

Pracovní příležitosti

Učitel odborných předmětů Kuchař-číšník – více informací zde

Učitel odborného výcviku Rekondiční a sportovní masér – více informací zde

 

Nejdůležitější předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., zákon správní řád
  • Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
  • Zákon č. 343/1992 Sb., novela zákona o archivnictví
  • Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech v platném znění
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
  • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Vyhláška MŠMT č. 442/1991 Sb. o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŠMT č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
  • Vyhláška MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
  • Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagog.pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
  • Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
  • Zásady vztahů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU