Přijímací řízení

Přijímací řízení 2024/2025

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (KRITÉRIA)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (KRITÉRIA) – tříleté obory

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ (KRITÉRIA) – nástavba

Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2024/2025

Mechanik opravář motorových vozidel

Výsledky PŘ24-25-2.kolo AUTOMECHANIK

Kadeřník

Výsledky PŘ24-25-2.kolo KADEŘNÍK

Kuchař – číšník

Výsledky PŘ24-25-2.kolo KUCHAŘ

Rekondiční a sportovní masér

Výsledky PŘ24-25-2.kolo MASÉR

Podnikání

Výsledky PŘ24-25-2.kolo PODNIKÁNÍ

 

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (KRITÉRIA)

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:

69-51-H/01 Kadeřník – 9 žáků

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér – 11 žáků

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – 4 žáci

65-51-H/01 Kuchař-číšník – 20 žáků

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 1 Podmínky zdravotní způsobilosti str. 7 tohoto dokumentu). Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na stanovený tiskopis (dostupný na stránkách školy www.ssodry.cz).

 

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to pouze:
– na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě). Počet přihlášek je neomezený, na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Ve 3. kole může uchazeč podat přihlášku nejdříve 28. června, nejpozději do 14. srpna 2024 (včetně).

 

POŽADOVANÉ SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY

1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;
2. Hodnocení za poslední tři klasifikační období, vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a vysvědčení za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ;
3. Doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení z posledního ročníku ZŠ) – doložit nejpozději v den nástupu do školy;
4. Oprávnění k pobytu cizince, který není občanem EU.

Přihlášku může podat uchazeč, který:
• nebyl v 1. ani 2. kole přijat do žádného oboru vzdělání,
• se vzdal práva na přijetí.
Do tříletých oborů jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě níže uvedených kritérií v daném pořadí.

 

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA:

Pořadí je stanoveno vzestupně (čím menší bodová hodnota, tím lepší pořadí) dle bodového vyjádření průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ B1 a průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ B2

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH

– Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ B1 – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů. Pokud 2. pololetí předposledního ročníku spadá do školního roku 2019/2020, bude započítáno bodové vyjádření průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku.

– Průměrný prospěch za 1. pololetí z výstupního ročníku ZŠ B2 – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů.

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování. Výpočet B1+B2 = určuje pořadí
Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa

V případě rovnosti dosažených bodů po uplatnění kritéria: Průměrný prospěch budou postupně použita pro zpřesnění pořadí uchazečů se stejným počtem bodů pomocná kritéria.

POMOCNÁ KRITÉRIA

1) Průměrný prospěch z předmětu Český jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a za 1. pololetí vysvědčení z výstupního ročníku ZŠ;

2) Průměrný prospěch z předmětu Anglický jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a za 1. pololetí vysvědčení z výstupního ročníku ZŠ;

3) Průměrný prospěch z předmětu Matematika za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a za 1. pololetí vysvědčení z výstupního ročníku ZŠ;

4) Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ;

5) Při shodě po použití všech pomocných kritérií bude rozhodnuto losem.

Pomocná kritéria zpřesňují pořadí uchazeče!

 

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU PRO OBORY S VÝUČNÍM LISTEM ZVEŘEJNĚNY 15. SRPNA 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách školy: www.ssodry.cz Zároveň bude uchazečům rozhodnutí o ne/přijetí zasláno poštou.

Přijatý uchazeč je povinen do 7 DNŮ ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí POTVRDIT svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání PÍSEMNOU FORMOU (daný formulář bude dostupný na webových stránkách školy). Pokud tak uchazeč neučiní, zaniká právo na přijetí do daného oboru.

Ke studiu v 1. ročníku středního vzdělávání v uvedených oborech budou ve školním roce přijati v přijímacím řízení na SŠ Odry, p. o. žáci do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

Platnost

Tento Vnitřní předpis je vydán s platností ode dne 24. 06. 2024.

 

Příloha č. 1 Podmínky zdravotní způsobilosti

Obor Kód Počet žáků v OV – 1. ročník Počet žáků v OV – 2. a 3. ročník Zdravotní způsobilost

Kadeřník 69-51-H/01 17 10 2, 4, 7a, 9a, 22, 26

Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01 15 10 7a, 9a, 23, 26

Kuchař-číšník 65-51-H/01 17 12 1, 4, 9a, 19, 26

Automechanik 23-68-H/01 12 12 1, 3, 7a, 9a, 19

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (vysvětlivky)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

 

Nástavbový obor dvouletý s maturitní zkouškou

64-41-L/51 Podnikání – denní forma – 8 žáků

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 3. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to pouze:
– na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě). Počet přihlášek je neomezený, na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola.

Ve 3. kole může uchazeč podat přihlášku nejdříve 28. června, nejpozději do 14. srpna 2024 (včetně).

 

POŽADOVANÉ SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY

1. Hodnocení za poslední tři klasifikační období, vysvědčení z 2. pololetí předposledního ročníku a vysvědčení za 1. a 2. pololetí výstupního ročníku;

2. Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem (výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce) – doložit nejpozději v den nástupu do školy;

3. Oprávnění k pobytu cizince, který není občanem EU.

 

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH A1

 

 • Průměrný prospěch za pololetí předposledního ročníku SŠ B1
 • Průměrný prospěch za pololetí vysvědčení z posledního ročníku SŠ B2

 

Škola vypočítá průměr (B1 + B2) : 2 = A1

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 

 

Průměr od A1

Průměr A1 převeden na

body

1,00 do 1,50 20
1,51 do 2,00 15
2,01 do 2,50 10
2,51 do 3,00 5
nad 3,01 0

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 20 bodů.

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH Z ČJ A2

 

 • Prospěch z předmětu Český jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ B1
 • Prospěch z předmětu Český jazyk za pololetí posledního ročníku SŠ B2
 • Prospěch z předmětu Český jazyk za pololetí posledního ročníku SŠ B3

 

Škola vypočítá průměr (B1 + B2 + B3) : 3 = A2

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 

 

Průměr od A2 Průměr A2 převeden na body
1,00 do 1,33 10
1,34 do 1,67 8
1,68 do 2,00 6
2,01 do 3,00 4
3,01 do 4,33 2
Nad 4,34 0

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 10 bodů.

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH Z M A3

 • Prospěch z předmětu Matematika za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ B1
 • Prospěch z předmětu Matematika za pololetí posledního ročníku SŠ B2
 • Prospěch z předmětu Matematika za pololetí posledního ročníku SŠ B3

 

Škola vypočítá průměr (B1 + B2 + B3) : 3 = A3

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 

Průměr od A3

Průměr A3

převeden na body

1,00 do 1,33 10
1,34 do 1,67 8
1,68 do 2,00 6
2,01 do 3,00 4
3,01 do 4,33 2
Nad 4,34 0

 

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 10 bodů.

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH Z AJ A4

 

 • Prospěch z předmětu Anglický jazyk za pololetí předposledního ročníku SŠ B1
 • Prospěch z předmětu Anglický jazyk za pololetí posledního ročníku SŠ B2
 • Prospěch z předmětu Anglický jazyk za pololetí posledního ročníku SŠ B3

 

Škola vypočítá průměr (B1 + B2 + B3) : 3 = A4

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 

Průměr od A4 Průměr A4 převeden na body
1,00 do 1,33 10
1,34 do 1,67 8
1,68 do 2,00 6
2,01 do 3,00 4
3,01 do 4,33 2
Nad 4,34 0

V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 10 bodů. Výsledek přijímací zkoušky = A1 + A2 + A3 + A4

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ za A1, A2, A3 a A4 je 50 bodů.

 

V případě rovnosti dosažených bodů po uplatnění kritérií: A1, A2, A3 a A4 bude použito pro zpřesnění pořadí uchazečů následující pomocná kritéria.

POMOCNÁ KRITÉRIA

 

 • Průměrný prospěch za pololetí vysvědčení z posledního ročníku SŠ;
 • Při shodě po použití všech pomocných kritérií bude rozhodnuto lose

 

Pomocná kritéria zpřesňují pořadí uchazeče!

VÝSLEDKY 3. KOLA PŘIJMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU DO NÁSTAVBOVÉHO

STUDIA ZVEŘEJNĚNY 15. srpna 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách školy: www.ssodry.cz

 

Zároveň bude uchazečům rozhodnutí o ne/přijetí zasláno poštou.

 

Přijatý uchazeč je povinen do 7 DNŮ ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí POTVRDIT svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání PÍSEMNOU FORMOU (daný formulář bude dostupný na webových stránkách školy). Pokud tak uchazeč neučiní, zaniká právo na přijetí do daného oboru.

 

Ke studiu v 1. ročníku středního vzdělávání v uvedeném oboru budou ve školním roce přijati v přijímacím řízení na SŠ Odry, p. o. žáci do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

 

 

Platnost

Tento Vnitřní předpis je vydán s platností ode dne 24. 06. 2024

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU