Přijímací řízení

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení 2023/2024

ZÁPISOVÉ LÍSTKY, které uchazeči obdrželi poštou spolu s instrukcemi ke zkouškám, se odevzdávají na sekretariát až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, tj. KONCEM DUBNA.

A je to tady!

Doufáme, že už máš vybráno, takže neváhej,

vyplň přihlášku a do 1. 3. 2021 ji pošli na naši adresu.

Přihláška ke stažení

Podání přihlášky KROK ZA KROKEM prezentace

Dodatek k přijímacímu řízení

Míst je dost:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – 1. kolo 22-23

Pro školní rok 2023/ 2024 budeme přijímat žáky do následujících oborů s předpokládaným
počtem přijímaných žáků:
Obory středního vzdělávání s výučním listem:
69-51-H/01 Kadeřník 68 žáků
69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér 34 žáků
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 30 žáků
65-51-H/01 Kuchař-číšník 32 žáků

Nástavbové studium
64-41-L/51 Podnikání – denní forma 34 žáků

Všeobecné informace
Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středníma vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na přihlášce uchazeče. (viz podmínky zdravotní způsobilosti na webových stránkách školy).

Přihlášky ke vzdělávání
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to na stanoveném tiskopisu, který naleznete na webových stránkách školy, případně na webových stránkách MŠMT.
V případě, že se uchazeč hlásí do dvou různých oborů vzdělávání na jedné škole, musí podat dvě přihlášky. V přihlášce uvede na prvním místě školu a název jednoho oboru vzdělávání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání. Pořadí oborů musí být na obou přihláškách shodné.
Termín přijímací zkoušky se u učebních oborů nevyplňuje.

Přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nutné doručit poštou nebo osobně na sekretariát školy: Pro všechny formy vzdělávání do 01. 03. 2023 (§ 60a odst. 5
školského zákona).

Požadované součásti přihlášky:
Klasifikace za poslední dva ročníky (zpravidla 8. a 9. třída), ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku (u nástavbové formy poslední ročníky středního vzdělávání s výučním listem).

V případě, že klasifikace není na přihlášce uvedena a ověřena základní školou, je nutné k přihlášce připojit ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plnil povinnou školní docházku, event. osobně doručit originály vysvědčení k ověření. U nástavbové formy kromě toho vyžadujeme ověřenou kopii výučního listu a vysvědčení o závěrečné zkoušce (rovněž lze originály ověřit ve škole), pokud již uchazeč obor středního vzdělání s výučním listem ukončil. Vysvědčení z 2. pololetí posledního ročníku ZŠ se předkládá škole při zahájení vzdělání na střední škole.

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU