Přijímací řízení

 

Přijímací řízení 2024/2025

 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – tříleté obory

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ – nástavba

 

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem:

69-51-H/01 Kadeřník – 60 žáků

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér – 30 žáků

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel – 30 žáků

65-51-H/01 Kuchař-číšník – 30 žáků

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Všichni uchazeči musí být zdravotně způsobilí pro přípravu ve zvoleném oboru vzdělání v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 1 Podmínky zdravotní způsobilosti str. 7 tohoto dokumentu). Zdravotní způsobilost potvrzuje lékař na stanovený tiskopis (dostupný na stránkách školy www.ssodry.cz).

 

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to 3 způsoby:

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),

c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).

 

V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února, nejpozději do 20. února.

 

POŽADOVANÉ SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY

1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání;

2. Hodnocení za poslední tři klasifikační období, vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a vysvědčení za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ;

3. Doklad o splnění povinné školní docházky (vysvědčení z posledního ročníku ZŠ) – doložit nejpozději v den nástupu do školy;

4. Oprávnění k pobytu cizince, který není občanem EU.

 

Uchazeč může podat maximálně 3 přihlášky do středního vzdělání bez talentové zkoušky. Na všech třech přihláškách musí být pořadí oborů stejné, pořadí oborů na přihlášce vyjadřuje přednostní volbu.

 

Do tříletých oborů jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek na základě níže uvedených kritérií v daném pořadí.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA:

Pořadí je stanoveno vzestupně (čím menší bodová hodnota, tím lepší pořadí) dle bodového vyjádření průměrného prospěchu za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ B1 a průměrného prospěchu za 1. pololetí výstupního ročníku ZŠ B2

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH

· Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ B1 – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů. Pokud 2. pololetí předposledního ročníku spadá do školního roku 2019/2020, bude započítáno bodové vyjádření průměrného prospěchu za 1. pololetí předposledního ročníku.

· Průměrný prospěch za 1. pololetí z výstupního ročníku ZŠ B2 – číselná hodnota průměrného prospěchu vyjadřuje počet bodů.

 

Do průměrného prospěchu se nezapočítává známka z chování.

Výpočet B1+B2 = určuje pořadí

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa

 

V případě rovnosti dosažených bodů po uplatnění kritéria: Průměrný prospěch budou postupně použita pro zpřesnění pořadí uchazečů se stejným počtem bodů pomocná kritéria.

POMOCNÁ KRITÉRIA

1) Průměrný prospěch z předmětu Český jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a za 1. pololetí vysvědčení z výstupního ročníku ZŠ;

2) Průměrný prospěch z předmětu Anglický jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a za 1. pololetí vysvědčení z výstupního ročníku ZŠ;

3) Průměrný prospěch z předmětu Matematika za 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a za 1. pololetí vysvědčení z výstupního ročníku ZŠ;

4) Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ;

5) Při shodě po použití všech pomocných kritérií bude rozhodnuto losem.

Pomocná kritéria zpřesňují pořadí uchazeče!

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU PRO OBORY S VÝUČNÍM LISTEM ZVEŘEJNĚNY 15. KVĚTNA 2024 v systému DIPSY, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách školy: www.ssodry.cz

 

Ke studiu v 1. ročníku středního vzdělávání v uvedených oborech budou ve školním roce přijati v přijímacím řízení na SŠ Odry, p. o. žáci do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

Další kola bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že v 1. kole nedojde k naplnění předpokládaného stavu žáků.

2. kolo muže být vyhlášeno od 15. do 18. 5. 2024

Pro další kola vyhlásí ředitelka školy příslušné náležitosti ke dni vyhlášení kola přijímacího řízení.

 

Platnost

Tento Vnitřní předpis je vydán s platností ode dne 30. 01. 2024

 

Příloha č. 1 Podmínky zdravotní způsobilosti

Obor Kód Počet žáků v OV – 1. ročník Počet žáků v OV – 2. a 3. ročník Zdravotní způsobilost

Kadeřník 69-51-H/01 17 10 2, 4, 7a, 9a, 22, 26

Rekondiční a

sportovní masér 69-53-H/01 15 10 7a, 9a, 23, 26

Kuchař-číšník 65-51-H/01 17 12 1, 4, 9a, 19, 26

Automechanik 23-68-H/01 12 12 1, 3, 7a, 9a, 19

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání (vysvětlivky)

1. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

3. Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

19. Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

23. Závažné duševní nemoci a poruchy chování.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Nástavbový obor dvouletý s maturitní zkouškou

64-41-L/51 Podnikání – denní forma – 30 žáků

 

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

 

PŘIHLÁŠKY KE VZDĚLÁVÁNÍ

Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč příslušné střední škole, a to 3 způsoby:

a) elektronicky prostřednictvím DIPSY na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci (eObčanka, bankovní identita, datová schránka apod.),

b) v podobě výpisu získaného z DIPSY bez prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky včetně příloh (přílohy se nepřikládají v listinné podobě),

c) na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně příloh v listinné podobě).

 

V roce 2024 může uchazeč podat přihlášku nejdříve 1. února, nejpozději do 20. února.

 

POŽADOVANÉ SOUČÁSTI PŘIHLÁŠKY

1. Hodnocení za poslední tři klasifikační období, vysvědčení z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a vysvědčení za 1. pololetí výstupního ročníku;

2. Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení, pokud je žák evidován v PPP nebo SPC;

3. Doklad o získání středního vzdělání s výučním listem (výuční list + vysvědčení o závěrečné zkoušce) – doložit nejpozději v den nástupu do školy;

4. Oprávnění k pobytu cizince, který není občanem EU.

 

Uchazeč může podat maximálně 3 přihlášky do středního vzdělání bez talentové zkoušky. Na všech třech přihláškách musí být pořadí oborů stejné, pořadí oborů na přihlášce vyjadřuje přednostní volbu.

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A1

Na základě č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, konají uchazeči v oborech vzdělání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku.

Přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou budou formou testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. JPZ se podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení 60 %.

 

U jednotné přijímací zkoušky bylo školou staveno CUT OFF SCORE = 15 bodů v součtu u výsledků JPZ z Českého jazyka a literatury a Matematiky. Tzn. Pokud žák nezíská v jednotné přijímací zkoušce 15 bodů (součet ČJ a M), nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude přijat.

 

Bodové hodnocení jednotné přijímací zkoušky:

A1 = k (C + M)

A1 – bodové hodnocení JPZ (maximum 60 bodů po přepočtu s koeficientem k)

C – bodové hodnocení jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury

M – bodové hodnocení jednotné zkoušky z matematiky

k – koeficient je stanoven tak, aby maximální bodový zisk za maximální výsledek JPZ vyjádřený součtem bodů hodnoty C + M byl redukován na maximálně 60 bodů. Touto redukcí bude zajištěn poměr hodnocení JPZ 60 %.

Do celkového hodnocení JPZ se započítává lepší výsledek z jednotlivých zkoušek.

 

Termíny testů JPZ

Řádný termín:

1. termín 12. dubna 2024

2. termín 15. dubna 2024

 

Náhradní termín:

1. termín 29. dubna 2024

2. termín 30. dubna 2024

 

PRŮMĚRNÝ PROSPĚCH A2

· Průměrný prospěch za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ B1

· Průměrný prospěch za 1. pololetí vysvědčení z posledního ročníku SŠ B2

 

Škola vypočítá průměr (B1 + B2) : 2 = A2

Průměrný prospěch se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.

 

Průměr od A2 Průměr A2 převeden na body

1,00 do 1,50 20

1,51 do 2,00 15

2,01 do 2,50 10

2,51 do 3,00 5

nad 3,01 0

 

Průměrný prospěch se podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení 20 %. V rámci tohoto kritéria může uchazeč získat max. 20 bodů.

 

ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA A3

Školní přijímací zkouška se bude konat z předmětu Anglický jazyk, ta se bude skládat z vědomostního testu (obsah učiva RVP Základní vzdělávání) s maximálním počtem 20 bodů.

ŠPZ se podílí na celkovém hodnocení přijímacího řízení 20 %.

 

Termíny testů ŠPZ

Řádný termín:

1. termín 12. dubna 2024

2. termín 19. dubna 2024

 

Náhradní termín: 24. dubna 2024

 

Výsledek přijímací zkoušky = A1 + A2 + A3

MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ za A1, A2 a A3 je 100 bodů.

 

V případě rovnosti dosažených bodů po uplatnění kritérií: A1, A2 a A3 budou postupně použita pro zpřesnění pořadí uchazečů se stejným počtem bodů pomocná kritéria.

POMOCNÁ KRITÉRIA

1) Průměrný prospěch z předmětu Český jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ a za 1. pololetí vysvědčení z posledního ročníku SŠ;

2) Průměrný prospěch z předmětu Anglický jazyk za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ a za 1. pololetí vysvědčení z posledního ročníku SŠ;

3) Průměrný prospěch z předmětu Matematika za 2. pololetí předposledního ročníku SŠ a za 1. pololetí vysvědčení z posledního ročníku SŠ;

4) Průměrný prospěch za 1. pololetí předposledního ročníku SŠ;

5) Při shodě po použití všech pomocných kritérií bude rozhodnuto losem.

Pomocná kritéria zpřesňují pořadí uchazeče!

 

Uchazeč, který k přihlášce ke vzdělávání přiloží odborný posudek školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny) obsahující vyjádření o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky, vykoná tuto zkoušku v souladu s doporučením školského poradenského pracoviště (vyhláška č. 353/2016 Sb.), jež ho vydá.

 

VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJMACÍHO ŘÍZENÍ BUDOU DO NÁSTAVBOVÉHO STUDIA ZVEŘEJNĚNY 15. května 2024 prostřednictvím portálu DIPSY, na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy na webových stránkách školy: www.ssodry.cz

 

Ke studiu v 1. ročníku středního vzdělávání v uvedeném oboru budou ve školním roce přijati v přijímacím řízení na SŠ Odry, p. o. žáci do naplnění kapacity jednotlivých oborů.

 

Další kola bude ředitelka školy vyhlašovat po ukončení 1. kola přijímacího řízení v případě, že v 1. kole nedojde k naplnění předpokládaného stavu žáků.

2. kolo muže být vyhlášeno od 15. do 18. 5. 2024

Pro další kola vyhlásí ředitelka školy příslušné náležitosti ke dni vyhlášení kola přijímacího řízení.

 

Platnost

Tento Vnitřní předpis je vydán s platností ode dne 30. 01. 2024

Střední škola Odry

Jsme střední škola zaměřená na tzv. službové obory. Pokud tě baví práce s lidmi a máš šikovné ruce, jistě si u nás vybereš. Kreativitu uplatníš jako KADEŘNÍK, cit pro druhé jako MASÉR, pokud jsi spíše technik, bude tě bavit AUTOMECHANIK a pokud jsi v kuchyni jako doma, bude z tebe skvělý KUCHAŘ-ČÍŠNÍK. Teoretický výuka probíhá v Odrách nebo Vítkově, praxe jsou v Kopřivnici, Novém Jičíně, Odrách, Vítkově a Vítkově-Podhradí. Pokud bydlíš dál, nemusíš dojíždět, ale můžeš se ubytovat na Domově mládeže.

EU