V souladu s nařízením vlády a krajské hygienické stanice přechází od pondělí 5. 10. naše škola na distanční výuku teoretických předmětů.

Odborný výcvik nadále probíhá prezenční formou.

Lidově řečeno, do školy nechodíte, budete se učit online. Praxe fungují normálně za zvýšených hygienických pravidel (3R – ruce, roušky, rozestupy).

Sledujte denně bakaláře, kde budou informace vyučujících k jednotlivým online schůzkám! Pokud vám něco nejde (přihlásit se, spustit apod.), nebo tomu nerozumíte (učivo), neváhejte se obrátit na třídního nebo učitele daného předmětu. Jsme tu pro to, abychom to společně zvládli!

Pokud se nebudete distanční výuky účastnit (třeba i poštou), budete mít absenci, kterou je nutno omluvit!!!

DISTANČNÍ VÝUKA

Zákon č. 349/2020 Sb., kterým se mění školský zákon č. 561/2004 Sb., § 184a, upravuje pravidla distanční výuky.

  1. Distanční výuka probíhá v době, kdy je zákaz přítomnosti žáků ve vyučování.
  2. Distanční výuka musí naplňovat výstupy školních vzdělávacích programů.
  3. Žáci jsou povinni se distančně vzdělávat.
  4. Výuka musí být přizpůsobena podmínkám žáka (vzdělávání i hodnocení).
  5. Od 5. 10. bude teoretická výuka vyhlášením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice probíhat distančně, praktické vyučování bude probíhat prezenčně!
  6. PROBLÉMY S PŘIPOJENÍM K INTERNETU NEJSOU DŮVODEM K NEÚČASTI NA DISTANČNÍ VÝUCE. Pokud žáci nemají možnost připojení k internetu, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, který zajistí posílání PÍSEMNÝCH úkolů na praxi, kde mají žáci stále povinnost docházet a BUDOU TAM ÚKOLY PRŮBĚŽNĚ ODEVZDÁVAT UČITELŮM ODBONÉHO VÝCVIKU (mistrům).

ŠKOLA MÁ PRÁVO OVĚŘIT SI MOŽNOST PŘIPOJENÍ K INTERNETU SVÝCH ŽÁKŮ.

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BUDE PODLÉHAT AKTUÁLNÍ SPOLEČENSKÉ A EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI, existuje tedy možnost, že se změní, proto pravidelně sledujte komunikační kanály školy: bakaláři, facebook, webové stránky, email (ssodry.cz)!!!

Mgr. Jana Kellnerová

ředitelka školy

Naše škola, to je:úspěchodborná úroveňefektivita

Back to top